Mateřská škola Malenice (kontakt: 733 511 265)

Mateřská škola byla založena podle zápisu v kronice školky l.4.1968 převedením ze zemědělského útulku. Prostory byly vybudovány v budově tehdejší ZDŠ – nynější ZŠ a to bez školní vývařovny.

Od 1.11.1969 byl zahájen provoz v adaptované budově - v domku archiváře Teplého a do provozu byla dána školní vývařovna, která zároveň byla i pro děti tehdejší ZDŠ.

26.května 1985 byla slavnostně otevřena nově postavená budova mateřské školy, která funguje doposud, současně i jako školní jídelna pro děti základní školy.

1.9.2002  Mateřská škola Malenice se řídí  Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání .

1.1.2003 dochází k organizační změně – MŠ se stává součástí právního subjektu Základní škola Malenice.

1.1.2006 se mění název na Základní škola a Mateřská škola Malenice.

MŠ Malenice je jednotřídní s počtem žáků 28 ve věku od 3 do 6 let. Jedná se o venkovskou školu a proto je její činnost orientována k tomuto prostředí. Prohlubujeme i získáváme nové poznatky, využíváme okolí, zejména se zaměřujeme na přírodu , změny v ní a dobré chování nejenom v přírodě, ale i v obci. Do výchovně vzdělávací činnosti zařazujeme prvky ekologické výchovy. Společně s dětmi ZŠ se zapojujeme do kulturního dění v obci – jako je např. kulturní vystoupení pro občany na vánoce, Den matek, vítání občánků.

Každoročně se koncem školního roku slavnostně loučíme se školáky a předáváme jim na památku pohádkovou knížku s věnováním.

Začínáme děti seznamovat s prací na PC formou jednoduchých her přímo pro předškolní děti.

Děti s vadou řeči navštěvují logopedickou nápravu řeči.

Additional information